Slovník olašské romštiny

Online slovník olašské romštiny

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na roky 2016 a 2017.

Online slovník olašské romštiny je online platformou, ve které jsou postupně zveřejňována lexikální data  vycházející z lingvistických dotazníků a dalších jazykových dat Semináře romistiky FF UK. Slovník byl vytvářen během roku 2016 a 2017. Současná podoba je pilotní verzí, která bude postupně doplňována.

Online slovník olašské romštiny představuje první slovník zachycující olašskou romštinu českých a slovenských olašských Romů. Jedná se o dialektologický slovník, vycházejících ze sběrů v určitých lokalitách, ke kterým jsou výsledná data indexována.

Je určen pro badatele a autory textů v romštině, pro studenty a pro vyučující romštiny, kteří doposud nemají podobný slovník k dispozici. V neposlední řadě je určen mluvčím olašské romštiny, jakožto prostředek uchovávání jazykového dědictví vlastní skupiny.

Online slovník olašské romštiny se zaměřuje výhradně na variety olašské romštiny, kterými hovoří Romové v České Republice a na Slovensku. Důvodem indexování (viz níže) jednotlivých variet podle původních slovenských lokalit výskytu je ten, že naprostá většina mluvčích olašské romštiny v České republice má původ na Slovensku, resp. skupiny žijící v ČR představují příbuzenské segmenty větších skupin žijících na Slovensku, se kterými stále udržují živé kontakty. Pro potřeby slovníku jsme proto vybírali převážně mluvčí, kteří žijí na Slovensku, i když někteří z nich se zdržují dlouhodobě v ČR.

Metodologie sběru a zpracování dat

Slovník v současné podobě vychází z transkripce jazykových dotazníků, které byly pořízeny s mluvčími olašské romštiny v letech 2008-2009 (11 lokalit, tzv. LCQR dotazník obsahující 1500 položek, vytvořený původně pro účely zachycení severocentrální romštiny v ČR a SR) a v roce 2016  a 2017 (tzv. LQVR 1.0 dotazník obsahující 699 položek vytvořený cíleně na mluvčí olašské romštiny ; 12 lokalit a tzv. LQVR 2.2. dotazník obsahující  celkem 1215 položek; 3 lokality).  (Pozn.: Položkou se rozumí  např. věta, tematický výčet substantiv nebo slovní spojení či jejich výčet).

Pro sběr jazykových dat byla zvolena metoda překladové elicitace.  Respondenti měli splňovat kritérium vynikající znalosti olašské romštiny (rodilí mluvčí) a schopnosti překladu ze slovenštiny (v tomto jazyce byl pro účely projektu vytvořen dotazník LQVR 1.0 i 2.2). Jelikož jsme se snažili o zachycení pestrého dialektního vzorku mluvčích pocházejících z různých částí Slovenska, stanovili jsme ještě další kritérium pro výběr respondentů : jejich geografický původ. Jazykové elicitace, založené na překladu jednotlivých položek dotazníku do romštiny, jsme nahrávali a tyto záznamy následně přepisovali. Přepisy jsme následně nahráli do slovníkového softwaru, ve kterém jsme zpracovali jednotlivá lemmata – slovníková hesla, a to se zohledněním jejich dialektologické distribuce. Do slovníkového softwaru jsme přidali data získaná naším pracovištěm v letech 2008-2009 pomocí dotazníku LCQR (viz výše). Některé položky těchto dvou jazykových dotazníků se lišily a poskytly nám tak z jednotlivých lokalit odlišná jazyková data. Pokud tak jsou některé výrazy zaznamenány je pro určité lokality, neznamená to nutně, že se v jiných lokalitách nevyskytují.

Jazyková data byla doplňkově komparována s korpusem nahrávek olašské romštiny  pracoviště Semináře romistiky.

Struktura hesla

Slovníková hesla vedle českého překladu romského lexému a jeho gramatických charakteristik obsahují také základní etymologii a dialektologické informace o variantních podobách a geografickém rozšíření daného lexému v rámci sledovaných lokalit.

Každé heslo tak obsahuje:

  1. dialektní varianty romského lexému
  2. informace o dialektní distribuci těchto variant a geografickém rozšíření daného lexému v rámci olašské romštiny
  3. slovní druh
  4. etymologické údaje
  5. u substantiv a sloves další gramatické informace (u substantiv rod, u sloves tranzitivitu)
  6. české významy romského slova
  7. dialektní distribuci těchto významů
  8. výběrově příklady užití ve větě včetně překladu do češtiny (zejména u sloves s více významy).

Dialekty používané ve slovníku

Online slovník olašské romštiny vychází z dat různých dialektů české a slovenské olašské romštiny. Při zpracovávání byl kladen důraz na geografickou distribuci jednotlivých dialektů. Pilotní verze obsahuje zatím část zpracovaných lexikálních údajů zachycených popsaným způsobem ve 22 lokalitách (viz Seznam lokalit). Lokality byly vybrány na základě geografické i dialektologické reprezentativnosti.

Limity slovníku

Metoda elicitace je výhodná proto, že umožňuje komparaci jednotlivých variet na základě srovnatelných dat, pro potřeby slovníku má ovšem i své nevýhody. Překládání množství vět je pro mluvčího velmi náročné, jedná se navíc o nepřirozenou jazykovou situaci. Jedná se o překlady, nikoliv o vlastní běžnou řeč či jiný souvislý projev. Nelze se tedy vyhnout tomu, že mluvčí při překladu použije namísto běžně užívaného etymologicky staršího slova přejímku ze současného kontaktního jazyka, v němž byly překlady elicitovány. Každý dialekt romštiny sice přirozeně obsahuje velké množství přejímek, elicitace nicméně jejich frekvenci může zvyšovat; navíc není úplně možné jednoznačně rozhodnout, zda je užitá přejímka ve varietě mluvčího běžná, nebo naprosto výjimečná a vynucená nezvyklou situací.

U mnoha dialektů také tušíme, že zde existuje jiný ekvivalent slova, než který máme dotazníky zdokumentovaný, potažmo že tvar či význam zdokumentovaný v určitém počtu variet je platný i pro jiné dialekty v našem vzorku. Pokud ovšem nemáme jasný doklad této skutečnosti, držíme se dat zachycených elicitací.

Autoři slovníku

Koncepce slovníku a dotazníků, redakce: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.

Autoři slovníku: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D, Mgr. Markéta Hajská, Mgr. Jan Ort©

Elicitace jazykových dotazníků: Mgr. Markéta Hajská, Mgr. Jan Ort

Koordinátor projektu, redakce: Mgr. Markéta Hajská

Lexikografické zpracování: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D, Mgr. Markéta Hajská, Mgr. Jan Ort©

Programování a design: Mag. Jakob Wiedner, Ph.D.

Zdroje

Bakker, Peter, and Kyuchukov, Hristo (2003), Publications in Romani useful for Romani language education. Preliminary and Experimental Edition. October 2003. Available online.

Barthelemy, André (1982), Źanés Romanés? Manuel de Conversation Tsigane (Dialecte Kalderaš), Paris: A. Barthelemy.

Boretzky, Norbert. (2003). Die Vlach-Dialekte des Romani. Strukturen – Sprachgeschichte Verwandtschaftsverhaltnisse – Dialektkarten. [Romani Vlax Dialects. Structures – History of Language - Relationships – Dialect Maps]. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. 256 pp.

Daróczi, József Choli (2002), Zhanes Romanes? Cigány Nyelvkönyv, Budapest.

Elšík, Viktor. (2003). Interdialect contact of Czech (and Slovak) Romani varieties. International Journal of the Sociology of Language, 162, 41–62.

Elšík, Viktor. 2008 – Linguistic Questionnaire for the Documentation of Central European Romani, Karlova Univerzita v Praze.

Hancock, Ian (1995), A Handbook of Vlax Romani, Columbus: Slavica Publishers, Inc.

Lakatos, Szilvia (2005), Igei Táblázatok. A Lovári Nyelv Tanulásához, Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Matras, Yaron (2002), Romani. A Linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Proctor, Edward (2008), Gypsy Dialects. A selected annotated bibliography of materials for the practical study of Romani, Hertfordshire: University of Hertfordshire Press.

Stojka, Peter, Davidová, Eva, Hübschmannová, Milena. (2000). Dural me avilem. Z dalky jsem přišel. Praha: Karel Holub – Ars Bohemica, edice ROMIPEN.

Stojka, Peter, Pivoň, Rastislav. (2003). Naš život – Amaro Trajo. Bratislava: Sd studio.