Slovník olašské romštiny

Seznam zkratek

adj - adjektivum, přídavné jméno

adv - adverbium, příslovce

as - přejímka z některého asijského kontaktního jazyka: perštiny, kurdštiny, arménštiny, osetštiny apod.

card - kardinální, základní číslovka

conj - konjunkce, spojky

f - femininum, ženský rod

itr - intranzitivní, nepřechodné sloveso

m - maskulinum, mužský rod

maď - přejímka z maďarštiny

num - numerále, číslovka

oiko – tzv. oikoklitické slovo, tj. slovo s ohýbáním vlastním většině původních slov

part - partikule, částice

pl - pluralia tantum, pomnožné číslo

prep - prepozice, předložky

pron – pronomen, zájmeno

pův - původní slovo

řeč - přejímka z řečtiny

slk - přejímka ze slovenštiny

smíš - smíšená etymologie: lexikální a gramatické morfémy mají odlišný původ

subst - substantivum, podstatné jméno

tr - tranzitivní, přechodné sloveso

v - verbum, sloveso